Koordinácia bezpečnosti na stavenisku - Bezpečnostný technik, požiarny technik - Služby BOZP, BOZP, PO, CO

BOZP, PO, CO
Tel.: 0948 344 841
Title
Prejsť na obsah
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
Stavebníctvo je jedno z najrizikovejších odvetví, ktoré má vážny vplyv na zdravie pracovníkov. Našou úlohou je poskytnúť stavebníkovi bezpečnostnotechnické služby, ktoré riziko negatívnych vplyvov na zdravie významne obmedzí.

Koordináciou bezpečnosti poskytneme:
 • uplatnenie všeobecných zásad prevencie bozp a požiadavky v ohľade na bezpečnosť pri práci
 • kontrolu uplatňovania pracovných postupov
 • obmedzenie vstupu na stavenisko len pre osoby, ktoré tam plnia pracovné povinnosti
 • koordináciu medzi zamestnávateľmi na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné
 • úprava plánu BOZP so zreteľom na zmeny v priebehu prác
 • dohľad nad dodržiavaním plánu BOZP
 • spoluprácu pri určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp
 • poradenstvo pri umiestňovaní pracoviska, jeho prístupnosti, určovaní komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov
 • súčinnosť pri prispôsobovaní času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu prác
 • poradenstvo pri stanovovaní podmienok na manipuláciu s rôznymi materiálmi
 • kontrolu poriadku a čistoty na stavenisku
 • súčinnosť pri určovaní podmienok na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok
 • uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov
 • spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.
 • vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti.
 • dohľad nad technickou údržbou zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov.
 • určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.
 • návrh technických alebo organizačných riešení, na základe ktorých sa plánujú práce, ktoré sa budú vykonávať súčasne alebo budú na seba nadväzovať.

Kontakt:
Tel.: 0948 344 841
E-mail: sluzby@sluzbybozp.sk
Návrat na obsah