BOZP služby - Bezpečnostný technik, požiarny technik - Služby BOZP, BOZP, PO, CO

BOZP, PO, CO
Tel.: 0948 344 841
Title
Prejsť na obsah
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Povinnosť zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci (BOZP) je stanovená Ústavou Slovenskej republiky a upravuje  ju rozvetvený a zložitý systém právnych predpisov a ostatných predpisov. V tejto súvislosti Vám ponúkame náš prepracovaný a skúsenosťami overený systém BOZP ako aj odborné poradenstvo pri riešení problematiky BOZP.

Ponúkame:
 • Vstupný audit BOZP
 • Oboznamovanie s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v zmysle Zákona o BOZP
 • Oboznamovanie vodičov referentských vozidiel v zmysle Zákona o BOZP
 • Oboznamovanie s prácami vo výškach a nad voľnou hĺbkou v zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
 • Oboznamovanie so zemnými prácami v zmysle Vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vedenie a aktualizácia agendy BOZP
 • Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Šetrenie pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • Prítomnosť pri kontrolách BOZP inšpektorátom práce
 • Poradenstvo - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Lekárnička prvej pomoci, piktogramy a ostatné značenie BOZP
 • Audit BOZP (hĺbková kontrola stavu BOZP s odporúčaniami)
 • Koordinácia zasadnutia komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Oboznamovanie zástupcov zamestnancov pre BOZP

 


Kontakt:
Tel.: 0948 344 841
E-mail: sluzby@sluzbybozp.sk
Návrat na obsah